برنامه ریزی برای درس خواندن

فواید درس خواندن بابرنامه ریزی درست :

1- درس خواندن از ریاضت به عادت تبدیل میشود .

2- ازعادت تبدیل به وظیفه می شود .

3- وظیفه تبدیل به لذّت می شود .

4- باعث آرامش دانش آموز و اطرافیان می شود .

5- کارهای دیگر دانش آموز مثل ورزش و... بالذّت و آرامش بهتری انجام می شود .

6- نتایج امور دیگر هم بهتر می شود .

7- استرس واضطراب در هنگام امتحان درطول ترم پایان ترم بسیار کم می شود .

8- نتایج مطلوب درسی در پایان برنامه ریزی درسی حاصل می گردد .

9- فرایند یادگیری باسرعت وپیشرفت انجام می پذیرد .

                               


/ 0 نظر / 24 بازدید